அலோபீசியா பற்றி உங்களுக்குத் தெரியாத விஷயங்கள்

இது எந்த வயதிலும் வரலாம்.

இது அறிகுறியற்றது.

முடி உதிர்தல் நிரந்தரமானது அல்ல.

மன அழுத்தம் ஒரு முக்கிய தூண்டுதலாகும்.

இது சிகிச்சையளிக்கக்கூடியது.

காரணம் பரம்பரையாக இருக்கலாம்