கைகளை இப்படி கழுவுங்க !!

White Scribbled Underline

நீங்கள் எப்போதும் உங்கள் கைகளை மெதுவாகவும் முழுமையாகவும் கழுவ வேண்டும்

White Scribbled Underline

குறைந்தது 20-30 வினாடிகளுக்கு உங்கள் கைகளை கழுவ வேண்டும்

White Scribbled Underline

இருமல் அல்லது தும்மலுக்கு பிறகு உங்கள் கைகளை கழுவவும்

White Scribbled Underline

கழிப்பறையைப் பயன்படுத்திய பிறகு கழுவவும்

White Scribbled Underline

 சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் பின்பும் கழுவவும்

White Scribbled Underline

 உங்கள் கைகள் தெரியும்படி அழுக்காக இருக்கும் போது கழுவவும்

White Scribbled Underline