உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய சிறிய பழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

படுக்கையை எப்போதும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

தினமும் புத்தகங்களைப் படியுங்கள்

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

உங்கள் எண்ணங்களை எழுதுங்கள்

மேலும் அறிய