சிறந்த மன ஆரோக்கியத்திற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

சமூக தொடர்பை ஏற்படுத்துங்கள்

சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்.

யாரிடமாவது பேசுங்கள்.

ஓய்வு மற்றும் சிந்தனைக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

சரியாக தூங்குங்கள்