மழைக்காலத்தில் ஆரோக்கியமான நுரையீரலுக்கான குறிப்புகள்

புகைப்பிடிக்க கூடாது

உங்கள் வீட்டில் உட்புற காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்.

அடிக்கடி வெளியே சென்று புதிய காற்றை சுவாசிக்கவும்

உடல் பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்.

சுவாச பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்.

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்யுங்கள்

மழைக்காலத்தில் ஆரோக்கியமான நுரையீரலுக்கான குறிப்புகள்