முழங்கால் பிரச்சனைகளை தவிர்க்க டிப்ஸ்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

சரியான காலணிகளை அணியுங்கள்.

நீங்கள் எப்படி உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள் என்பதை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்.

எடை பயிற்சியைச் சேர்க்கவும்.

உடற்பயிற்சி செய்ய சரியான நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தவும்

உங்களை மிகைப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள்