கண் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த குறிப்புகள்

Nov 21, 2022

Mona Pachake

நன்றாக  உண்ணுங்கள்

புகைப்பதை நிறுத்துங்கள்

சன்கிளாஸ் அணியுங்கள்

பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தவும்

இருட்டாக இருக்கும்போது டிஜிட்டல் திரைகளைப் பார்க்க வேண்டாம்

உங்கள் கண் மருத்துவரை தவறாமல் பார்வையிடவும்