செரிமானத்தை மேம்படுத்த குறிப்புகள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

புரோபயாடிக்குகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

வழக்கமான உடல் செயல்பாடு மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க முயற்சிக்கவும்

பல் சுகாதாரமும் முக்கியமானது