உங்கள் உணர்ச்சி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

ஆதரவான நபர்களுடன் உங்களைச் சுற்றி வையுங்கள்

எதிர்மறையான சுய பேச்சை நிறுத்துங்கள்

யதார்த்தமான இலக்குகளை அமைக்கவும்

எப்போதும் சுறுசுறுப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள்

போதுமான அளவு உறங்கு

புதிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் அனுபவிக்கும் விஷயங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்