கண் ஆரோக்கியமும் முக்கியம்.

ஆரோக்கியமான, சீரான உணவை உண்ணுங்கள்.

வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

சன்கிளாஸ் அணியுங்கள்.

புகைபிடிப்பதை தவிர்க்கவும்.

உங்கள் குடும்ப மருத்துவ வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

 உங்கள் மற்ற ஆபத்து காரணிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

 கண் ஆரோக்கியமும் முக்கியம்.