கணினித் திரையில் இருந்து உங்கள் கண்களைப் பாதுகாப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

May 01, 2023

Mona Pachake

உங்கள் கணினி மானிட்டரை ஜன்னல் அருகே வைக்க வேண்டாம்

உங்கள் கணினியின் காட்சியை சரிசெய்யவும்

உங்கள் மானிட்டரின் உயரத்தைச் சரிசெய்யவும்

வேலைக்கு இடையில் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

தினமும் காலையில் கண் பயிற்சி செய்யுங்கள்

சரியான விளக்குகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

கண்ணாடி அணியுங்கள்