உங்கள் சிறுநீரகத்தைப் பாதுகாப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான உணவு தேர்வுகளை செய்யுங்கள்

உடல் செயல்பாடுகளை உங்கள் வழக்கமான பகுதியாக ஆக்குங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை நோக்கமாகக் கொள்ளுங்கள்.

சரியாக தூங்குங்கள்

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

மது அருந்துவதை குறையுங்கள்.

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் செயல்களை ஆராயுங்கள்.