மது அருந்துவதை நிறுத்த குறிப்புகள்

நீங்கள் உண்மையில் எவ்வளவு குடிக்கிறீர்கள் என்பதைக் கணக்கிடுங்கள்

நீங்கள் ஏன் குடிக்கிறீர்கள் என்று சிந்தியுங்கள்

மதுவைத் தவிர்க்க விரும்பும் சமூகத்தைக் கண்டறியவும்

உங்கள் சூழலை மாற்றவும்

புதிய விருப்பமான பானத்தைக் கண்டறியவும்

ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

நீங்கள் நினைப்பதை எழுதுங்கள்