இரவில் குறட்டையை குறைக்க டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

நீங்கள் அதிக எடையுடன் இருந்தால், எடை குறைக்கவும்.

உங்கள் பக்கத்தில் தூங்குங்கள்.

உங்கள் படுக்கையின் தலையை உயர்த்தவும்.

நாசி கீற்றுகள் அல்லது வெளிப்புற நாசி டைலேட்டரைப் பயன்படுத்தவும்.

மது மற்றும் மயக்க மருந்துகளை கட்டுப்படுத்தவும் அல்லது தவிர்க்கவும்.

புகைபிடிப்பதை நிறுத்தவும்.

போதுமான அளவு உறங்கவும்.