உங்கள் ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்க இவற்றை முயற்சிக்கவும்

பதப்படுத்தப்படாத உணவு

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

காஃபின் இல்லாத பானங்கள்

புரதங்கள்

முழு தானியங்கள்

விதைகள்

தண்ணீர்