உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம்

Author - Mona Pachake

உடல் செயல்பாடு இல்லாமை.

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளின் நுகர்வு

போதுமான நல்ல தரமான தூக்கம் இல்லை.

அதிக அளவு மன அழுத்தம்.

சுகாதார நிலைமைகள்.

மரபியல்.

மருந்துகள்.

மேலும் அறிய