பக்கவாதத்தின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

கைகள் மற்றும் கால்களின் உணர்வின்மை

புரிந்து கொள்வதில் சிரமம்.

கடுமையான தலைவலி.

தெளிவற்ற பேச்சு

ஒருங்கிணைப்பு இழப்பு.

மயக்கம்.

பார்வை மாற்றங்கள்.