உங்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தும் வழிகள்

Author - Mona Pachake

பேசுவதற்கு முன் யோசியுங்கள்.

கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

நேரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

சாத்தியமான தீர்வுகளை அடையாளம் காணவும்.

உனக்காக மட்டும் பேசவும்.

வெறுப்பு கொள்ளாதே.

பதற்றத்தை விடுவிக்க நகைச்சுவையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

மேலும் அறிய