பிராணயாமாவின் பல்வேறு வகைகள் என்ன?

Feb 20, 2023

Mona Pachake

திர்கா பிராணாயாமம்

நாடி சோதனா

ஷிதாலி பிராணாயாமம்

உஜ்ஜயி பிராணாயாமம்

பிரமாரி பிராணாயாமம்

பாஸ்த்ரிகா பிராணாயாமம்

விலோம பிராணாயாமம்