உடலில் உள்ள நச்சுத்தன்மையை நீக்க உதவும் மசாலாப் பொருட்கள் யாவை?

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்

இஞ்சி

வேம்பு

கிலோய்

தனியா

துளசி

திரிபலா.

மேலும் அறிய