வெப்பத்தால் என்ன உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன?

ஹீட் ஸ்ட்ரோக்

வெப்ப சோர்வு

ராப்டோமயோலிசிஸ்

வெப்ப ஒத்திசைவு

வெப்ப பிடிப்புகள்

வெப்ப சொறி.