உடல் சிகிச்சை ஏன் உங்களுக்கு நல்லது?

Sep 10, 2022

Mona Pachake

வலியைக் குறைக்கிறது அல்லது நீக்குகிறது

அறுவை சிகிச்சையைத் தவிர்க்கிறது.

இயக்கத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உடல் சிகிச்சை ஏன் உங்களுக்கு நல்லதுபக்கவாதத்திலிருந்து மீள உதவுகிறது?

விளையாட்டு காயத்திலிருந்து மீட்கவும் அல்லது தடுக்கவும்

உங்கள் சமநிலையை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது