ஏன் தினமும் நடக்க வேண்டும்?

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழக்க உதவுகிறது

உங்கள் எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

உங்கள் தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் சுவாசத்தை மேம்படுத்துகிறது