ஆரம்பநிலைக்கு ஏற்ற யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

மர்ஜாரியாசனம்

சிசுஆசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பத்தா கோனாசனா

ஜானு ஷிராசனா

தடாசனம்

கோனாசனா

மேலும் அறிய