உங்கள் நாளைத் தொடங்க சிறந்த யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்

விருட்சசனம்

திரிகோனாசனம்

விரபத்ராசனம் 1

அதோ முக ஸ்வனாசனா

ஊர்த்வ முக ஸ்வனாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

மேலும் அறிய