செரிமானத்திற்கு உதவும் யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

திரிகோனாசனம்

தனுராசனம்

புஜங்காசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

ஷவாசனா

சலபாசனம்

வஜ்ராசனம்