உடல் எடையை குறைக்க உதவும் யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தனுராசனம்

சூரிய நமஸ்காரம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

நௌகாசனா

பூர்வோத்தனாசனம்

திரிகோனாசனம்

வீர பத்ராசனம்