தொனியான கால்களை அடைய யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

உட்கடாசனம்

பார்ஸ்வோட்டனாசனம்

உத்திதா ஹஸ்தா பதங்குஸ்தாசனம்

விருட்சசனம்

விரபத்ராசனம்

ஊர்த்வ ப்ரசரிதா ஏக பதஸனா

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்

மேலும் அறிய

மேலும் அறிய