முட்டிகள் இயக்கத்தை அதிகரிக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பார்ஸ்வோட்டனாசனம்

ஜானு சிர்சாசனா

பிதிலாசனம் மர்ஜரியாசனம்

தனுராசனம்

ஆஞ்சநேயாசனம்

உபவிஸ்தா கோனாசனா

கோமுகாசனம்

மேலும் அறிய