பெண்களின் ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

புஜங்காசனம்

பத்தா கோனாசனா

சேது பந்தாசனம்

விரபத்ராசனம்

பலாசனா

ஹலாசனா

மேலும் அறிய