உங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

ப்ரசரிதா படோத்தநாசனா

உத்தன் பிரஸ்தாசனம்

சலம்ப புஜங்காசனம்

சேது பந்தாசனம் சர்வாங்காசனம்

உத்தனாசனம்

சுப்த பத்தா கோனாசனா

விபரீத கரணி

மேலும் அறிய