உடல் வலி மற்றும் சோர்வைப் போக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

சிசுஆசனம்

விபரீத கரணி

புஜங்காசனம்

வீரபத்ராசனம்

சேது பந்தாசனம்

கருடாசனம்

ஷவாசனா