இரத்தம் உறைவதைத் தடுக்க உதவும் யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தடாசனம்.

விருக்ஷாசனம்.

அதோ முக ஸ்வனாசனா.

திரிகோனாசனம்.

விரபத்ராசனம்

சேது பந்தாசனம்.

சர்வாங்காசனம்.

மேலும் அறிய