மலச்சிக்கல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட உதவும் யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

புஜங்காசனம்

தனுராசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

வஜ்ராசனம்

வஜ்ராசனம்

மலாசனா

மேலும் அறிய