நுரையீரல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

புஜங்காசனம்

மத்ஸ்யாசனம்

தனுராசனம்

சுகாசனம்

அர்த்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

திரிகோனாசனம்

சக்ராசனம்