மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனம்

சுகாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

பகாசனா

சக்ராசனம்

தனுராசனம்

சலம்ப சர்வாங்காசனம்