மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனம்

சவசனம்

தனுராசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

உத்தனாசனம்

சக்ராசனம்