உங்கள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

புஜங்காசனம்

விருக்ஷாசனம்

உட்கடாசனம்

தடாசனம்

திரிகோனாசனம்

விராபத்ராசன்

தனுராசனம்

மேலும் அறிய