உங்கள் ஆயுளை நீட்டிக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

அதோ முக ஷ்வனாசனா

உட்கடாசனம்

தடாசனம்

உத்தனாசனம்

விருக்ஷாசனம்

சூரிய நமஸ்காரம்

சர்வாங் ஆசனம்