ஆரம்பநிலைக்கு உடல் எடையை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தனுராசனம்

உத்தனாசனம்

விரபத்ராசனம்

சர்வாங்காசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

சலபாசனம்

புஜங்காசனம்

மேலும் அறிய