முதுகு வலியைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

திரிகோனாசனம்

சலம்ப புஜங்காசனம்

புஜங்காசனம்

சலபாசனம்

சேது பந்தா சர்வாங்காசனம்