வாயு தொடர்பான பிரச்சனைகளை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

அர்த்த அபனாசனா

ஆனந்த பலசானா

சுப்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

ஆஞ்சநேயாசனா

உத்தனாசனம்

மலாசானா

பலசானா

மேலும் அறிய