கீழ் முதுகு வலியைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

மர்ஜரியாசனம் / பிட்டிலாசனம்

அதோ முக ஸ்வனாசனா

பலாசனா

உத்தனாசனம்

மலாசனா

அபனாசனா

அபனாசனா

மேலும் அறிய