கழுத்து வலியைக் குறைக்க யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனா

நடராஜசனம்

மர்ஜாரி ஆசனம்

விபரீத கரணி ஆசனம்

உத்திதா திரிகோனாசனம்

சவாசனா

சர்வாங்காசனம்

மேலும் அறிய