எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பத்தா கோனாசனா

ஊர்த்வ முக ஸ்வனாசனம்

கும்பகாசனம்

சிம்ஹாசனம்

விருட்சசனம்

சலம்பா சிர்சாசனம்

சவாசனா