இடுப்பு வலியைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

சுப்தா பத்தா கோனாசனா

அர்த்த கபோதாசனம்

பரத்வாஜா

ஆனந்த பலாசனா

பார்ஸ்வ பலாசனம்

பத்தா கோனாசனா

மண்டூகாசனம்