வயிறு உப்பசத்தை குறைக்க யோகாசனங்கள்

Author - Mona Pachake

பலாசனம்

மலாசனம்

பவன்முக்தாசனம்

ஆனந்த பலாசனா

சுப்த மத்ஸ்யேந்திராசனம்

அர்த்த அபனாசனா

பச்சிமோத்தனாசனம்