ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் பிரச்சனைகளை குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Jun 01, 2023

Mona Pachake

தனுராசனம்

உஸ்த்ராசனம்

புஜங்காசனம்

மலாசனா

பத்தா கோனாசனம்

அதோ முகோ ஸ்வநாசனா

கபால்பதி