கவலையின் அபாயத்தைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

தனுராசனம்

மத்ஸ்யாசனம்

ஜானு ஷிர்சாசனா

சேது பந்தாசனம்

மர்ஜாரியாசனம்

பச்சிமோத்தனாசனம்

ஹஸ்தபாதாசனம்