தூக்கமின்மை அபாயத்தைக் குறைக்க யோகா ஆசனங்கள்

Author - Mona Pachake

உத்தனாசனம்

ஹலாசனா

மர்ஜாரியாசனம்

பலாசனா

விபரீத கரணி

சவாசனா

சுப்தா பத்தா கோனாசனா

மேலும் அறிய